I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady dokonywania transakcji w sklepie internetowym ARVEN Pracownia Artystyczna dostępnym pod adresem www.art.arven.pl, który prowadzony jest przez Sprzedawcę.
 2. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień zawartych w Regulaminie. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z zawartych w nim zasad.

II. Definicje

 1. Sprzedawca- firma ARVEN Karolina Gołębiewska z siedzibą w Kętrzynie przy ul. Jana Kochanowskiego 25, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 6571, NIP: 742-196-66-72, REGON: 280478730
 2. Sklep/Galeria- sklep internetowy ARVEN Pracownia Artystyczna prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.art.arven.pl
 3. Klient- osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych
 4. Towar/praca- autorskie prace wykonane własnoręcznie przez Sprzedawcę znajdujące się w poszczególnych kategoriach Sklepu.
 5. Cena- wartość umieszczona przy każdym Towarze na stronie internetowej Sklepu. Podane ceny podane są w polskich złotych, zawierają podatek VAT (są cenami brutto), ale nie zawierają kosztów dostarczenia Towaru do Klienta.
 6. Zamówienie- oferta zakupu danego Towaru złożona w Sklepie przez Klienta zgodnie z niniejszym Regulaminem

III. Prezentacja towarów

 1. Wszystkie Towary oferowane w sklepie ARVEN Pracownia Artystyczna są własnością Sprzedawcy.
 2. Kolorystyka oferowanych Prac może w rzeczywistości nieznacznie różnić się od prezentowanych zdjęć w zależności od rodzaju monitora i jego ustawień.
 3. Sprzedawane Prace są unikatowe i powielony na życzenie Klienta przedmiot może nieznacznie różnić się od pierwowzoru.
 4. Wszystkie produkty zamieszczone w Sklepie to pojedyncze egzemplarze, dlatego podane ceny obowiązują do momentu sprzedania poszczególnych prac.

IV. Zakupy

 1. Towary prezentowane w Sklepie można zamówić za pomocą opcji "Kup Teraz" znajdującej przy każdym przedmiocie i/lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail z informacją o przedmiotach, jakie Klient chce zakupić.
 2. Umowę uważa się za zawartą, jeśli w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia, Sklep potwierdzi dostępność danego Towaru do sprzedaży, a tym samym poinformuje o przyjęciu zamówienia do realizacji.
 3. Zapłata za Towar powinna być uiszczona w ciągu 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia lub rezerwacji na podany rachunek bankowy Sklepu.
 4. Przelew należy dokonać na konto:
  PKO BP 35 1020 3639 0000 8502 0099 1927
  ARVEN Karolina Gołębiewska
  ul. Jana Kochanowskiego 25
  11-400 Kętrzyn
 5. Zamówienia indywidualne realizowane są po dokonaniu przez Klienta przedpłaty w wysokości 50% wartości zamówienia.
 6. W przypadku wystąpienia błędów na stronie Sklepu (tj. błędne wyświetlanie ceny, błędna informacja dotycząca dostępności Towaru), Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia.
 7. Towar objęty zamówieniem jest dostarczany Klientowi wraz z dokumentem sprzedaży- tj. fakturą VAT.
 8. Złożenie zamówienia lub dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z akceptacja przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.
 9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, gdy:
  1. wystąpiły błędy w formularzu zamówienia,
  2. nie udało się nawiązać kontaktu z Klientem w celu potwierdzenia zamówienia,
  3. zamówienie zostało złożone z naruszeniem niniejszego Regulaminu
 10. Informacje znajdujące się na stronie Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Prawa Cywilnego.

V. Dostawa

 1. Dostawa realizowana jest na obszarze Polski oraz Unii Europejskiej za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 2. Sposób dostawy Towaru wybiera Klient.
 3. Koszty dostawy nie są zawarte w cenie Towaru.
 4. Koszty dostawy pokrywa Klient.
 5. Przesyłki wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej dostarczane są zwykle w terminie 2-5 dni roboczych. Za opóźnienia w dostawie leżące po stronie Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, Sklep nie ponosi odpowiedzialności.
 6. Jeśli zakupiony przez Klienta Towar wróci do Sprzedawcy z powodu nie odebrania przesyłki przez Klienta w wyznaczonym terminie, koszty powtórnej przesyłki poniesie Klient.
 7. Towar odjęty zamówieniem może zostać odebrany osobiście po wcześniejszym ustaleniu ze Sprzedającym czasu i miejsca.

VI. Zwroty i reklamacje

 1. Odstąpienie od umowy
  1. Zgodnie z treścią ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) Klient ma możliwość zwrotu zamówionych Towarów w terminie 10 dni od dnia sprzedaży bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy.
  2. Klient zobowiązany jest do poinformowania Sklepu droga mailową o chęci zwrotu zakupionego Towaru.
  3. Zwrot Towaru odbywa się na koszt Klienta. Klient pokrywa również koszt ubezpieczenia przesyłki zwrotnej.
  4. Przesyłka zwrotna powinna być nadana przesyłką poleconą- Klient musi posiadać potwierdzenie nadania tej przesyłki wraz z datą jej nadania, adresem i jej numerem. Przesyłki zwrotne nie mogą być wysyłane "za pobraniem".
  5. Zwracany przez Klienta Towar musi być dostarczony do Sprzedawcy w stanie niezmienionym- Towar musi znajdować się w oryginalnym nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną i nienaruszona jego zawartością. Dopuszczalne jest otwarcie przez Klienta opakowania w celu obejrzenia Towaru.
  6. Do przesyłki zwrotnej Klient powinien dołączyć dowód zakupu Towaru (tj. fakturę VAT), pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta bankowego Klienta, na jaki ma zostać dokonany zwrot pieniędzy. Odesłanie dowodu zakupu jest niezbędne do przyjęcia zwrotu.
  7. Sklep zwraca Klientowi wyłącznie kwotę zakupu Towaru. Opłacone przez Klienta koszty dostarczenia Towaru nie podlegają zwrotowi.
  8. Sklep, w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania przesyłki zwrotnej, wystawia fakturę korygującą, której oryginał oraz kopię wysyła do Klienta listem poleconym. Klient zobowiązany jest odesłać podpisaną kopie faktury korygującej. Po jej otrzymaniu Sklep dokonuje zwrotu pieniędzy na podane przez Klienta konto bankowe w ciągu 7 dni roboczych.
 2. Reklamacje
  1. Wady fizyczne (uszkodzenia) powinny być przez Klienta zgłaszane pisemnie bezzwłocznie, najpóźniej w ciągu 3 dni od daty otrzymania przesyłki.
  2. Uszkodzenie przesyłki podczas transportu zostanie uwzględnione Tylkowa podstawie zgłoszenia dokonanego u pracownika poczty lub firmy kurierskiej w momencie dostarczenia przesyłki. Klient winien sporządzić protokół odbioru z dokładnym opisem uszkodzeń i podpisem pracownika firmy dostarczającej przesyłkę.
  3. W ciągu 14 dni roboczych od momentu złożenia przez Klienta reklamacji, Sklep ustosunkuje się do żądań Klienta.
  4. Nieznaczne różnice kolorystyczne pomiędzy prezentacja internetową Towaru a oryginałem wynikające z rozbieżności technicznych monitorów, nie mogą być przedmiotem reklamacji.

VII. Polityka ochrony prywatności

 1. Dokonując zakupu w Sklepie, Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez Sklep danych osobowych Klienta w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) wyłącznie w celu realizacji zamówienia (tj. dostarczenia Towaru Klientowi i dokonania rozliczeń).
 2. Klient ma prawo do swobodnego wglądu do treści podanych przez siebie danych osobowych, prawo do ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych, co należy zgłosić Sprzedawcy w formie pisemnej.
 3. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie materiałów promocyjnych i informacyjnych ze strony Sklepu, które zawierać będą tylko i wyłącznie treści związane z działalnością Sklepu.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Warunki umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą i Klientem określa niniejszy, obowiązujące przepisy prawa oraz indywidualne ustalenia pomiędzy stronami zawarte w formie pisemnej.
 2. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z dokonywaniem zakupów w Sklepie- wszelkich informacji udziela Sprzedawca.
 3. W sprawach nieregulowanych przez niniejszy regulamin stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
 4. Sklep zastrzega możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie bez wcześniejszego informowania o tym Klientów, chyba że zmiany te będą miały szczególny wpływ na dokonywanie zakupów w Galerii. Wszelkie zmiany w Regulaminie będą publikowane na niniejszej stronie, z aktualną datą w zakończeniu.
 5. Regulamin oraz wszelkie jego zmiany wchodzą w życie wraz z ogłoszeniem go na stronie internetowej Sklepu.

22.11.2010

Copyright © 2010 Arven